ALGEMENE VOORWAARDEN DE MANTELGIDS

1  Voorwaarden van toepassing
1.1 Op alle met De Mantelgids gesloten overeenkomsten en offertes zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In de navolgende tekst dient De Mantelgids telkens gelezen te worden als De Mantelgids en de ter uitvoering van de overeenkomst door De Mantelgids ingeschakelde derden.
1.2 Deze voorwaarden worden tegelijkertijd met de offerte dan wel de conceptovereenkomst aan de opdrachtgever verstrekt.

2  Omvang verplichtingen
2.1 Met De Mantelgids gesloten overeenkomsten leiden voor De Mantelgids tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij De Mantelgids gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap van De Mantelgids verlangd kan worden.
2.2 Als De Mantelgids voor de uitvoering van een met De Mantelgids gesloten
overeenkomst derden inschakelt, is De Mantelgids gehouden deze derden zorgvuldig te selecteren.
2.3 Voor zover De Mantelgids voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie van, of medewerking door, de opdrachtgever respectievelijk een deelnemer, is De Mantelgids uit haar verplichtingen ontslagen bij niet-tijdig verstrekken van die informatie of verlenen van die medewerking.

3  Plaatsing/toelating
3.1 De aanmelding van een deelnemer vindt plaats door middel van invulling van een door De Mantelgids opgesteld inschrijfformulier, e-mail of (telefoon)gesprek.
3.2 De overeenkomst is van kracht zodra de deelnemer/cliënt de trainings-behandelovereenkomst met De Mantelgids heeft ondertekend. Ondertekening van de trainings-behandelovereenkomst verplicht tot betaling van de kosten van de training/cursus/workshop/individueel traject. Voor de Mindfulness training zijn de daarvoor geldende voorwaarden bepalend.
3.3 Door De Mantelgids aangeboden trainingen/cursussen/workshops (in de ruimste zin van het woord) vinden alleen doorgang bij voldoende aanmelding. Bij meer aanmeldingen dan er geplaatst kunnen worden, volgt plaatsing in de volgorde van aanmelding.
3.4 Toelating tot een training/cursus kan afhankelijk zijn van een voorgesprek door De Mantelgids.
3.5 Voor de individuele trajecten gelden de afspraken die gemaakt zijn in het kennismakingsgesprek en beschreven in de bevestigingsbrief/mail welke cliënt heeft ontvangen. Door de behandelovereenkomst te tekenen verklaart de client de algemene- en betalingsvoorwaarden te hebben ontvangen en hiermee akkoord te gaan.

4  Betaling
4.1 De betaling dient binnen veertien dagen na factuurdatum verricht te zijn. Bij niet tijdige betaling is een vertragingsrente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke rente, en zijn buitenrechtelijke incassokosten verschuldigd tot een beloop van 15% van het niet tijdig betaalde bedrag.
4.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn kunnen incassomaatregelen genomen worden. Alle incassokosten, ontstaan door wanbetaling, zijn voor rekening van de desbetreffende deelnemer.
4.3 Als van De Mantelgids door de opdrachtgever meer dan gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst (zoals op verzoek te ontwikkelen trainingen/cursussen/workshops )kan De Mantelgids voor aanvang van haar werkzaamheden betaling (of daarmee gelijk te stellen zekerheid) verlangen.
4.4 Betaling van het individuele traject gaat volgens de afgesproken voorwaarden beschreven in de bevestigingsmail/brief. Voorwaarde 4.1 en 4.2 zijn hier ook op van toepassing.

5  Annuleren/ontbinden/opzeggen
5.1 Bij ontbinding van een overeenkomst door de opdrachtgever met De Mantelgids (het niet-deelnemen aan een activiteit op die datum waarop men geplaatst is, hierna te noemen annulering ), zonder dat er sprake is van een aan De Mantelgids toerekenbare tekortkoming, geldt het volgende, waarbij annulering schriftelijk, per aangetekend schrijven, dient te geschieden
5.2 Bij annulering tot 3 maanden voor daadwerkelijke aanvang van een cursus/training of andere activiteit is 35% van de overeengekomen prijs aan administratie- / annuleringskosten verschuldigd.
Bij annulering tot zes weken voor aanvang is 60% van de overeengekomen prijs verschuldigd.      
Bij annulering na zes weken voor aanvang is de volledige overeengekomen prijs verschuldigd.
5.3 Met inachtneming van het in 3.4 bepaalde mag een geplaatste deelnemer zich laten vervangen.
5.4 Na aanvang van de cursus/training /workshop of andere activiteit is geen terugbetaling van het geld mogelijk. Indien een deelnemer stopt met de cursus/training/activiteit blijft het gehele bedrag waarop de inschrijving betrekking heeft, verschuldigd.
5.5 Voor de Mindfulness training zijn de algemene voorwaarden van de Mindfulness training bepalend.
5.6 Voor individuele afspraken geldt dat de client bij ziekte of andere onvoorzienen omstandigheden de afspraken 24 uur van tevoren dient af te zeggen. Bij het niet nakomen van deze afspraak wordt het afgesproken uurtarief in rekening gebracht.

6  Annulering door De Mantelgids
6.1 De Mantelgids behoudt zich het recht voor onder onvoorziene omstandigheden een programma geen doorgang te laten vinden. In dit geval zal De Mantelgids de betaalde gelden aan de opdrachtgever/ deelnemers terugbetalen.
6.2 De Mantelgids behoudt zich het recht voor rooster en indeling van een programma te wijzigen. Tevens kunnen wijzigingen aangebracht worden in opzet en inhoud van een programma. Dit zal niet leiden tot een verlaging van het algemene niveau.
6.3 De Mantelgids stelt de indeling in trainingsgroepen vast.
6.4 Van deelnemers wordt verwacht dat zij de cursus/training/workshop in goede orde volgen. Indien de deelnemer naar het oordeel van De Mantelgids de goede orde en voortgang van de cursus/training/workshop belemmert, kan De Mantelgids de deelnemer schorsen en vervolgens de overeenkomst met de betreffende deelnemer eenzijdig ontbinden. Tegen een dergelijke beslissing kan de deelnemer binnen 14 dagen schriftelijk bezwaar aantekenen. Er zal geen restitutie van geld plaats vinden.

7  Intellectuele eigendom
7.1 Voor zover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam- of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op door De Mantelgids ter uitvoering van de overeenkomst geleverde producten en diensten, is en blijft De Mantelgids houder (krachtens licenties van derden) respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De deelnemer verkrijgt slechts een niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor zover dat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is. De deelnemer mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de deelnemer zijn verstrekt, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam-, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen.
7.2 Verkopen of afstaan aan derden van materiaal is op geen enkele wijze toegestaan.
7.3 De Mantelgids behoudt zich het recht voor eventuele schade te verhalen op de deelnemer docent, trainer of derde die handelt in strijd met het hiervoor bepaalde.

8  Aansprakelijkheid
8.1 Deelnemers zijn verplicht toegebrachte schade aan eigendommen van De Mantelgids of studielocatie zo spoedig mogelijk te melden bij de directie van De Mantelgids.
8.2 De Mantelgids is niet aansprakelijk voor aan haar toe te rekenen indirecte schade. Voor directe schade is De Mantelgids alleen aansprakelijk als deze het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van De Mantelgids. Als De Mantelgids gehouden is schade te vergoeden, is deze vergoeding beperkt tot de overeengekomen prijs, gemoeid met de overeenkomst.
8.3 Voor zover sport- en daarmee te vergelijken activiteiten deel uitmaken van de met De Mantelgids gesloten overeenkomst, dienen deelnemers bij dergelijke activiteiten zelf te beoordelen of zij fysiek/mentaal en wat conditie betreft in staat zijn verantwoord deel te nemen aan dergelijke activiteiten.

9  Persoonsregistratie
9.1 Door het aangaan van een overeenkomst met De Mantelgids wordt aan De Mantelgids door de opdrachtgever toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. De Mantelgids zal deze gegevens beheren overeenkomstig de hierop van toepassing zijnde wetgeving.

10 Overige voorwaarden
10.1 Door het tekenen van een overeenkomst en inschrijving voor een cursus/workshop/training  of individueel traject wordt de opdrachtgever/ deelnemer verondersteld kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden en hiermee akkoord te gaan.

Vragen
Als u vragen heeft naar aanleiding van deze algemene voorwaarden, wordt u verzocht een e-mail te sturen naar info@demantelgids.nl